Nová smernica EP a Rady (EÚ) 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu (PSD2) vytvorila v EÚ jednotný legislatívny rámec pre vstup nových poskytovateľov platobných služieb (tzv. tretích strán alebo Third Party Providers, TPP) na európsky trh finančných služieb. Títo poskytovatelia môžu po splnení určitých podmienok poskytovať klientom bánk 3 nové typy služieb:

  1. služby informovania o účte (Account Information Services, AIS),
  2. platobné iniciačné služby (Payment Initiaction Services, PIS),
  3. platobné služby viazané na platobnú kartu (Payment Instrument Issuer Service, PIIS).

Snahou Európskej komisie, ktorá bola iniciátorom smernice PSD2, bolo reagovať na stále rastúcu mieru inovácií v oblasti platobných služieb, zvýšiť konkurenciu na trhu a tým dosiahnuť zjednodušenie platieb pre klientov.

V reakcii na novú smernicu PSD2 Slovenská banková asociácia vytvorila nezáväzný technický štandard pre komunikáciu a prístup tretích strán k platobným účtom klientov v zmysle PSD2, čím k zjednodušeniu implementácie požiadaviek smernice na úrovni slovenského bankového sektora.

Viac informácií